usługi księgowe :: kadrowo-płacowe :: outsourcing :: Strona Główna

Nasze usługi obejmują prowadzenie pełnej księgowości, w tym m.in.:

  • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów

  • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości

  • analiza kosztów i przychodów

  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)

  • wyliczanie zobowiązań podatkowych

  • sporządzanie i składanie stosownych deklaracji podatkowych

  • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych

  • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną

h15 - strony www